REGULAMIN KLUBU FENIX KRAV MAGA WRAZ Z KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY RODO

REGULAMIN KLUBU „FENIX KRAV MAGA”
(dalej zwany „Regulaminem”)
Niniejszy Regulamin Klubu „Fenix Krav Maga” (dalej zwany „Klub”) prowadzonego przez
Marta Gross Akademia Bezpieczeństwa i Sprawności z siedzibą w miejscowości Pruszków, ul.Bolesława Prusa 90/8, 05-800, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
NIP: 5342453813 stanowi, co następuje:
§ 1
. Klub prowadzi zajęcia z zakresu samoobrony, walki wręcz i aspektów bezpieczeństwa.
§ 2. Zajęcia prowadzone przez Klub odbywają się zgodnie z wymogami polskiego prawa oraz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa instruktorów i ćwiczących.
§ 3. Klub prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
§ 4. Za uczestników zajęć Klubu rozumie się uczestników wszystkich kategorii wiekowych, o których mowa w § 3 Regulaminu, którzy aktywnie biorą udział w zajęciach organizowanych przez Klub. Za członków klubu rozumie się osoby, o których mowa w § 3 Regulaminu, które dokonają czynności, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu, niezależnie czy aktywnie biorą udział w zajęciach.
§ 5. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich uczestników Klubu, niezależnie od wieku, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich zastosowanie mają przepisy polskiego prawa dotyczące osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych oraz tych z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.
§ 6. Klub zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych krajowe i międzynarodowe.
§ 7. Klub nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Posiadanie ubezpieczenia podczas uczestnictwa w zajęciach nie jest obowiązkowe.
§ 8. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym zawiadamia za pośrednictwem swojego fanpage`a dostępnego na portalu Facebook pod linkiem https://www.facebook.com/fenixkravmaga lub innej usługi teleinformatycznej.
§ 9. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Członków Klubu i Osób Uczestniczących w zajęciach
organizowanych przez Klub – m.in. uczestników treningu próbnego, uczestników regularnych zajęć Klubu,
uczestników treningów indywidualnych, uczestników szkoleń organizowanych przez Klub
§ 10. Przed przystąpieniem do zajęć, osoby, o których mowa w § 4 Regulaminu zobligowane są
do zapoznania się z treścią Regulaminu. Przystąpienie do zajęć oznacza akceptacje Regulaminu.
§ 11. Każda osoba, która chce przystąpić do zajęć zobowiązana jest upewnić się, iż jej stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportów walki. Klub lub reprezentujący go instruktor ma prawo wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, jeśli istnieje podejrzenie, że uczestnictwo w zajęciach może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia lub do wyrządzenia szkody osobie trzeciej.
§ 12. Przez akceptację Regulaminu osoba oświadcza, iż jest świadoma zagrożeń wynikających
z uczestnictwa w zajęciach, które należą do kategorii zajęć podwyższonego ryzyka, a także zdarzeń
losowych, które mogą podczas nich mieć miejsce.
§ 13. Przed przystąpieniem do pierwszym zajęć, poza sytuacjami szczególnymi, o których decyduje Klub,każda osoba zobligowana jest:
1. zarejestrować się poprzez formularz online pod adresem internetowym:
„Bezpieczne dziecko”
https://fenixkravmaga.pl/bezpiecznedzieckoformularzrejestracji/
„Bezpieczna kobieta”
https://link.do/bezpiecznakobietaformularzrejestracji
zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenia odpowiednich pól. Rejestracja musi być dokonana na prawdziwe dane osobowe uczestnika, co może zostać zweryfikowane podczas zajęć.
§ 14. Członek Klubu, który wyraża chęć uczestnictwa w zajęciach zobligowany jest do dokonania zakupu miesięcznego karnetu lub jednorazowej wejściówki.
a) Miesięczny karnet ważny jest do końca danego miesiąca kalendarzowego.
b) Przedmiotowe opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć, bądź
niedopuszczenia do udziału w nich przez instruktora o czym mowa w § 17.
c) Niewykorzystanie karnetu lub wejściówki nie uprawnia do skorzystania z zajęć w innym terminie.
d)Karnet jest imienny i prawo do korzystania z niego nie może być przeniesione na osoby trzecie.
§ 15. § 14 Regulaminu nie ma zastosowania do osób, które posiadają ważną imienną kartę sportową uprawniającą posiadacza do wstępu na różnego rodzaju aktywności wyszczególnione w ofercie Programu, podmiotu, z którym Klub posiada ważną umowę. Lista przedmiotowych podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Klubu.
§ 16. Uczestnik zajęć ćwiczy i korzysta z sali lub miejsca przeznaczonego na trening wyłącznie w obecności i pod nadzorem instruktora, lub w szczególnych przypadkach innej osoby wyznaczonej przez Klub lub instruktora.
1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do:
a) stosowania się do Regulaminu;
b) stosowania się do wszystkich poleceń instruktora;
c) zachowywania szczególnej ostrożność i rozwagi w trosce o bezpieczeństwo swoje
i osób trzecich;
d) zdejmowania przed rozpoczęciem treningu wszelkiej biżuterii;
e) godnego zachowywania się na zajęciach tak, aby nie przeszkadzać innym ćwiczącym,
stosowania zasad fair play;
f) dostosowywania intensywności i siły wykonywanych przez siebie ruchów i technik
do możliwości i umiejętności partnera treningowego;
g) noszenia w trakcie zajęć obuwia sportowego zmiennego z czystą podeszwą i stroju
sportowego. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach;
h) noszenia podczas trwania zajęć stosownych ochraniaczy na części ciała narażonych na
urazy. W przypadku ochraniaczy nieprzepisowych i niezgodnych z obowiązującymi wytycznymi,
o których informuje instruktor, uczestnik może zostać niedopuszczony do zajęć z partnerem,
który posiada wymagane ochraniacze. Podczas egzaminu może skutkować to niedopuszczeniem
do walk. W przypadku nieposiadania stosownych ochraniaczy podczas treningu, uczestnik
zgłasza ten fakt instruktorowi;
i) terminowego uiszczania wpłat za kolejny miesięczny karnet treningowy;

j) w przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia podczas zajęć zobowiązany
jest natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu , uczestnik powinien
pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też poinformować instruktora lub Klub o tym fakcie.
k) zachowywania porządku w miejscu, w którym odbywają się zajęcia, a także w pomieszczeniach przynależnych m.in. w szatniach, łazienkach, toaletach oraz do poszanowania własności Klubu.
2. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu, środków dopingujących
lub środków odurzających, a także w przypadku złego stanu psychofizycznego.
3. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka podczas zajęć jest niedozwolone.
4. Członkowie Klubu zobowiązani są godnie reprezentować Klub zarówno podczas zajęć jak i poza
nim.
5. Członkowie Klubu i Uczestnicy zajęć oświadczają, iż umiejętności zdobyte podczas zajęć nie
zostaną wykorzystane do celowego naruszenia czyjegoś życia lub zdrowia.
§ 17.W przypadku zaistnienia przesłanek lub naruszenia zasad, o których mowa w 16 Regulaminu,
instruktor ma prawo nie dopuścić do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku rażącego naruszania
postanowień Regulaminu Klub ma prawo pozbawienia członkostwa w Klubie, bez zwrotu kwoty, o której
mowa w § 13 pkt 2 Regulaminu.
§ 18. Na terenie gdzie prowadzone są zajęcia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających, dopingujących, stymulujących. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz żucia gumy.
§ 19. Uczestnicy niepełnoletni:
1. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia wymagane przez Klub muszą być podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych tychże osób. Przed rozpoczęciem
uczestnictwa w zajęciach przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych
przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny zobligowany jest dostarczyć instruktorowi
wypełnioną i podpisaną zgodę na uczestnictwo w zajęciach – wzór zgody dostępny jest na stronie
internetowej Klubu.
2. O obecności rodzica bądź opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decyduje instruktor.
3. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców
lub opiekunów, którzy przedstawią instruktorowi stosowną zgodę na odbiór dziecka.

4. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka
z zajęć. Odstępstwa od ustalonych terminów należy uzgadniać z instruktorem, który tak jak Klub
nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przed lub
po zakończeniu planowanych zajęć.
5. Klub oraz instruktor nie odpowiadają za osoby małoletnie, przebywające poza salą ćwiczeń, przed
rozpoczęciem zajęć, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.
6. Dziecko uczestniczące w zajęciach powinno mieć ze sobą przynajmniej 0,5 l wody.
§ 20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia, a także w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych. Wszystkie rzeczy należy zabrać ze sobą na salę treningową.
§ 21. Klub i instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania treningów objęte ryzykiem sportowym, wynikające ze stanu zdrowia uczestnika bądź nie stosowania się do Regulaminu lub poleceń instruktora oraz te, które nastąpiły nie z ich winy oraz którym nie mogli zapobiec.
§ 22.
1. Członkowie Klubu oraz Osoby uczestniczące w zajęciach automatycznie wyrażają zgodę
na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć przez Klub, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych Klubu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/plakatach. Klub uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.
2. W przypadku, gdy osoby, o których mowa w § 22 pkt 1 uczestniczą w wydarzeniu
sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez Klub na zlecenie podmiotów trzecich
niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 1, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 1 na rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.
3. Zgoda określona w pkt 1 i 2 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne
osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących zajęć.


§ 23. RODO
Przetwarzanie danych osobowych Członków Klubu, Osób Uczestniczących w zajęciach oraz osób
kontaktujących się z Klubem następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; dalej jako RODO). Przetwarzanie przedmiotowych danych odbywa się zgodnie z klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych za zgodą, które stanowią nieodłączne załączniki Regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych przez Fenix Krav Maga.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marta Gross Akademia Bezpieczeństwa i Sprawności z siedzibą w miejscowości Pruszków, ul.Bolesława Prusa 90/8, 05-800, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 5342453813
2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fenix Krav Maga, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych za pomocą adresu info@fenixkravmaga.pl. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny ale jej brak uniemożliwia rejestrację i jednocześnie uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Klub.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej
w pkt 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na zasadzie udzielonej zgody, złożonej w stosownym oświadczeniu, lub poprzez wyrażenie zgody podczas wysyłania formularza zgłoszeniowego na trening, w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach, procesu reklamacyjnego, procesu płatności, jak również bazy kontaktowej w przypadku doznania wypadku w trakcie treningu.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w czasie uczestniczenia w zajęciach i do ich odwołania oraz w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny. Jednocześnie po decyzji o rezygnacji z zajęć dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie na cele księgowe, dochodzenia i obrony przez roszczeniami.
5. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności
dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i
operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytu (sprawozdania finansowe), prawne, podatkowe, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji fizycznej jak i elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi monitoringu spłacania zaległości oraz windykacji.
6 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Każde żądanie wniesione do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Klub poinformuje Użytkownika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.