REGULAMIN KLUBU FENIX KRAV MAGA WRAZ Z KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY RODO

REGULAMIN KLUBU „FENIX KRAV MAGA” (dalej zwany „Regulaminem”)

Niniejszy Regulamin Klubu „Fenix Krav Maga” (dalej zwany „Klub FKM”) prowadzonego przezMarta Gross Akademia Bezpieczeństwa i Sprawności z siedzibą w miejscowości Pruszków, ul.Bolesława Prusa 90/8, 05-800, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 5342453813 stanowi, co następuje:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub FKM prowadzi zajęcia z zakresu samoobrony, walki wręcz oraz aspektów bezpieczeństwa.

 2. Klub FKM prowadzi zajęcia dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

 3. Klub FKM zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską która posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych oraz rekreacyjnych.

 4. Uczestnikami zajęć Klubu FKM są uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych, którzy biorą aktywny udział w zajęciach organizowanych przez Klub FKM.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich uczestników Klubu FKM.

 6. Klub FKM nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Posiadanie takiego ubezpieczenia podczas uczestnictwa w zajęciach nie jest obowiązkowe.

 7. Zajęcia które są prowadzone przez Klub FKM odbywają się zgodnie z obecnymi wymogami polskiego prawa jak również z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 8. Klub FKM zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian w rozkładzie zajęć, o każdym takim działaniu zawiadamia niezwłocznie za pośrednictwem portalu Facebook pod linkiem https://www.facebook.com/fenixkravmaga lub strony internetowej pod linkiem www.fenixkravmaga.pl lub innej usługi teleinformatycznej (email, sms).

 9. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich Członków Klubu FKM oraz wszystkich osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Klub FKM – m.in. uczestników regularnych zajęć Klubu FKM, uczestników treningu próbnego w Klubie FKM, uczestników treningów indywidualnych, uczestników warsztatów i szkoleń organizowanych przez Klub FKM.

  § 2 ZAPISY, PŁATNOŚCI, REZYGNACJA

 10. Przed przystąpieniem do zajęć Klubu FKM, wszyscy uczestnicy oraz ich prawni opiekunowie zobligowani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do zajęć oznacza jego akceptacje.

 11. Osoba, która chce wziąć udział w zajęciach jest zobowiązana upewnić się, że jej stan zdrowia pozwala na uczestnictwo oraz że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania systemu walki krav maga. Jeśli istnieje podejrzenie, że uczestnictwo w zajęciach Klubu FKM może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia Klub FKM lub reprezentujący Klub FKM instruktor ma prawo wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

 12. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik zajęć oświadcza, że jest świadomy zagrożeń, które wynikają z uczestnictwa w zajęciach oraz że są to zajęcia podwyższonego ryzyka, jak również zdarzeń losowych, które mogą podczas nich mieć miejsce.

 13. Przed przystąpieniem do pierwszym zajęć, poza sytuacjami szczególnymi, o których decyduje Klub FKM,każda osoba zobligowana jest zarejestrować się poprzez formularz online pod znajdującym się pod adresem internetowym:
  „Bezpieczne dziecko”
  https://fenixkravmaga.pl/bezpiecznedzieckoformularzrejestracji/
  „Bezpieczna kobieta”
  https://fenixkravmaga.pl/bezpiecznakobietaformularzrejestracji/

 14. Dokonując rejestracji o której mowa w §2 pkt 4 należy zaakceptować Regulamin jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenia odpowiednich pól. Rejestracja musi być wykonana na prawdziwe dane osobowe uczestnika, co może być zweryfikowane podczas zajęć.

 15. Członek Klubu FKM wyrażający chęć uczestnictwa w zajęciach jest zobligowany do zakupu karnetu miesięcznego lub wejściówki jednorazowej lub posiadania ważnej imiennej karty sportowej uprawniającej jej posiadacza do wstępu na zajęcia Klubu FKM

  a) Karnet miesięczny jest ważny do końca danego miesiąca kalendarzowego w którym został zakupiony.
  b) Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć lub niedopuszczenia do udziału w nich przez instruktora.
  c) Niewykorzystanie karnetu lub wejściówki w określonym dla niego czasie nie uprawnia do wykorzystania w innym terminie.
  d) Karnet miesięczny jest imienny i prawo do korzystania z niego nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
  e) O ilości zajęć w danym miesiącu Członek Klubu FKM jest poinformowany przed dołączeniem do Klubu FKM. Wysokość karnetu miesięcznego jest stała niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.
  f) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Członek Klubu FKM zobowiązany jest zgłosić to mailowo na info@fenixkravamaga.pl najpóźniej do 20 dnia ostatniego miesiąca uczestnictwa. W przypadku przekroczenia wymienionego terminu Członek Klubu FKM jest zobowiązany do opłacenia jeszcze jednej składki miesięcznej.

  § 3 ZASADY UCZESTNICTWA

 16. Uczestnik zajęć może ćwiczyć oraz korzystać z sali lub miejsca przeznaczonego do treningu tylko i wyłącznie w obecności jak również pod nadzorem instruktora ewentualnie w szczególnych przypadkach innej osoby wyznaczonej do tego zadania przez Klub FKM lub instruktora.

 17. Uczestnik zajęć Klubu FKM zobowiązany jest do:
  a) stosowania się do niniejszego Regulaminu;
  b) stosowania się do poleceń instruktora;
  c) zachowania szczególnej ostrożności oraz rozwagi biorąc pod uwagę bezpieczeństwo swoje oraz osób trzecich;
  d) zdjęcia z ciała przed rozpoczęciem treningu wszelkiej biżuterii oraz przedmiotów niebezpiecznych;
  e) zachowywania się na zajęciach tak, by nie przeszkadzać innym ćwiczącym oraz stosowania się do zasad fair play;
  f) zmienienia przed wejściem na sale treningową oraz noszenia w trakcie zajęć obuwia sportowego z czystą niebrudzącą podłogi podeszwą oraz stroju sportowego. Osoby bez obuwia na zmianę nie będą mogły wziąć udziału w zajęciach;
  h) posiadania oraz noszenia podczas trwania zajęć stosownych ochraniaczy na części ciała narażonych na urazy. W przypadku nieposiadania odpowiednich ochraniaczy podczas treningu, uczestnik zgłasza niezwłocznie ten fakt instruktorowi;
  i) terminowego uiszczania wpłat za karnet treningowy;

  j) zgłoszenia instruktorowi każdorazowego przypadku odniesienia urazu, kontuzji czy złego samopoczucia podczas zajęć. W przypadku dolegliwości, odczuwanych dopiero po wyjściu z treningu , uczestnik zajęć powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu diagnozy oraz poinformować instruktora lub Klub FKM o tym fakcie.
  k) zachowywania porządku w miejscu i otoczeniu, w którym odbywają się zajęcia, jak również w pomieszczeniach przynależnych takich jak szatnie, łazienki, toalety oraz do poszanowania własności Klubu FKM.

 18. Kategorycznie zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu, środków dopingujących lub środków odurzających, jak również w przypadku złego stanu psychofizycznego.

 19. Niedozwolone jest używanie wulgarnego lub obraźliwego języka podczas zajęć.

 20. Członkowie Klubu FKM zobowiązani są godnie reprezentować Klub FKM zarówno podczas zajęć jak i poza nim.

 21. Uczestnicy zajęć oświadczają, iż umiejętności i wiedza zdobyta podczas zajęć nie zostanie wykorzystana do celowego naruszenia czyjegoś życia lub zdrowia.

 22. W przypadku naruszenia zasad lub zaistnienia przesłanek, o których mowa w §3 pkt 1-6 niniejszego Regulaminu, instruktor ma prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zaistnienia rażącego naruszania postanowień Regulaminu Klub FKM ma prawo pozbawić członkostwa w Klubie FKM, bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany karnet.

 23. Na terenie na którym prowadzone są zajęcia obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających,dopingujących czy stymulujących. W trakcie zajęć obowiązuje całkowity zakaz żucia gumy.


  § 4 UCZESTNICY NIEPEŁNOLETNI

 24. W przypadku osób niepełnoletnich wszelkie formularze i oświadczenia wymagane przez Klub FKM muszą być wypełnione oraz podpisane przez opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych tych osób.

 25. Przed dołączeniem do zajęć osoby niepełnoletniej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy zobligowany jest dostarczyć instruktorowi wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską wraz ze zgodą na uczestnictwo w zajęciach – wzór deklaracji członkowskiej dostępny jest na stronie internetowej Klubu FKM.

 26. O możliwości obecności rodzica bądź opiekuna podczas zajęć decyduje instruktor.

 27. Dzieci poniżej 10 r.ż. powinny być przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców lub opiekunów

 28. Rodzice lub opiekunowie dzieci są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania oraz odbierania dziecka z zajęć. Wszelkie odstępstwa od ustalonych terminów należy uzgadniać wcześniej z instruktorem, który tak jak Klub FKM nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci które są pozostawione bez opieki przed lub po zakończeniu planowanych godzin zajęć.

 29. Klub FKM oraz instruktor nie odpowiadają za osoby nieletnie, które przebywają poza salą ćwiczeń, przed rozpoczęciem zajęć lub w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.

 30. Dziecko uczestniczące w zajęciach powinno posiadać ze sobą przynajmniej 0,5 l wody.

  § 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZGODY

 31. Klub FKM i instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania treningów które:
  a) są objęte ryzykiem sportowym;
  b) wynikają ze stanu zdrowia uczestnika, nie stosowania się do Regulaminu lub poleceń instruktora;
  c) nastąpiły nie z ich winy oraz którym nie mogli zapobiec;

 32. Klub FKM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione na terenie prowadzonych zajęć, jak również w szatni lub innych pomieszczeniach oraz salach sportowych. Wszystkie posiadane rzeczy należy zabrać ze sobą na salę treningową.

 33. Wszyscy uczestnicy zajęć Klubu FKM automatycznie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć przez Klub FKM, zarówno w formie statycznej (np.zdjęcia), jak i dynamicznej (np.film) dla celów promocyjnych, marketingowych jak również informacyjnych i wizerunkowych Klubu FKM. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji. Klub FKM uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.


  § 6 RODO


  Przetwarzanie danych osobowych uczestników Klubu FKM oraz osób kontaktujących się z Klubem FKM jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; dalej jako RODO). Przetwarzanie przedmiotowych danych odbywa się zgodnie z klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych za zgodą, które stanowią nieodłączne załączniki Regulaminu.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych przez Fenix Krav Maga.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marta Gross Akademia Bezpieczeństwa i Sprawności z siedzibą w miejscowości Pruszków, ul. Bolesława Prusa 90/8, 05-800, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 5342453813
  2. Administrator jest odpowiedzialny za wykorzystywanie przekazanych danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową lub udzielona zgodą oraz przepisami prawa.
  3. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres:
  info@fenixkravmaga.pl
  4.
  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny ale jej brak uniemożliwia rejestrację i jednocześnie uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Klub FKM.
  5. Dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach Klubu FKM, wypełniania obowiązków księgowych oraz prawnych, realizacji umów zawartych z partnerami klubu, promocyjnych i informacyjnych.
  6. Dane które będą przetwarzane są przede wszystkim związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, dane adresowe i kontaktowe, w tym również do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem Klubu FKM. Do realizacji celów zawartych w pkt. 5 wykorzystujemy również dane wizerunkowe uczestników Klubu FKM, jak również kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video. Dane to publikujemy w internetowych serwisach Klubu FKM oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach. Wszelkie przetwarzane dane są podawane dobrowolnie i są niezbędne do uzyskania oraz utrzymania członkostwa w klubie. Wszelkie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie FKM. Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa możemy wymagać innych niezbędnych danych.
  7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w czasie uczestniczenia w zajęciach i do ich odwołania oraz w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny. W przypadku decyzji o rezygnacji z zajęć dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie na cele księgowe, dochodzenia i obrony przez roszczeniami.
  8. Państwa dane mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i
  operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytu (sprawozdania finansowe), prawne, podatkowe, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji fizycznej jak i elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi monitoringu spłacania zaległości oraz windykacji. Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  9. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym okresie, przez czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
  nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
  przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
  prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,1
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  12. Każde żądanie wniesione do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Klub FKM poinformuje Użytkownika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.